MØTEREFERATER

Referat Årsmøte Norsk Langbuelag 2024

Dato: 02.03 2024 kl 1650

Sted: Moss bueskytterhall

Tilstede:mellom 25-30 medlemmer inkludert styret.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden– Godkjent

Sak 2. Valg av ordstyrer: Allan B Andersson, referent: Laila M Iversen og protokollunderskrifter:  Rene Ramminger og Alexander Løvstrand- Godkjent

Sak 3. Årsberetning– Godkjent med kommentarer

Kommentarer:

Buemakerseminaret hadde tre foredrag: Dag S hadde om spining av piler etc, Oddbjørn F hadde om lim etc, Daniel T og Anders H hadde kurs i smiing.

Sak 4. Regnskap– Godkjent med kommentarer

Kommentarer:

Undersøke ang renteinntekter, flytte noe overr på annen konto evnt.

Utgifter fra utendørsNM 2022 hang igjen, det samme gjelder buemakerseminaret.

Lage oversikt over eiendeler.

Sak 5. Budsjett– Godkjent med kommentarer

Kommentarer:

Utgiftene til premier. Det ble ikke arrangert lengde-NM, derfor større sum.

Sak 6. Kontingent

Forblir uforandret. Vedtatt

Sak 7. Evaluering Lengde-NM

Styret ber om evaluering om ett år, det settes ned en gruppe som rapporterer til neste årsmøte. Vedtatt

Kommentarer:

Slå det sammen igjen for å få flere deltagere?

Ønsker vi kvalitet eller kvantitet? Er det for å bli bedre eller for å ha det gøy?

Sak 8.Innkomne forslag

 1. Framsatt av Are Onstad: Vedtektsendring §9 styresammensetning ; endres fra leder, to styremedlem og en vare til leder, fire styremedlemmer og en vara- Vedtatt
 2. Framsatt av REdakjonen i Toxofil: Redaksjonen i Toxofil ønsker 5000,- til å kunne kjøpe inn stoff til bladet. Dette er allerede lagt inn i budsjettet som en buffer, dette vil åpne for muligheter.- Vedtatt
 3. Framsatt av Anne Jacobsen: Ved festivaler/markeder ønskes det stand/salgsbod i leir. Styret jobber allerede med saken. – Vedtatt
 4. Framsatt av Truls Simon S Hallbakken: Studieforbundet Kultur og Tradisjon, skal vi melde oss inn? Mulig å søke støtte. Det nye styret undersøker saken tar avgjørelsen. –Vedtatt

Sak 9. Valg

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

Det nye styret er:

Leder: Laila Iversen, valgt for 2 år

Kasserer: Tanja L Tennefoss, ikke på valg

Sekretær: Allan B Andersson, ikke på valg

Styremedlem: Dag Sunde, valgt for 2 år

Styremedlem: Baard Tennefoss, ikke på valg

Vara: Frode Fjelldal, valgt for 2 år

Valgkomiteen:

Per Onsrud, ikke på valg

Are Onstad, valgt for 2 år

Møtet hevet kl 1733

Ref: Laila Merete Iversen

ÅRSMØTE I NORSK LANGBUELAG 2023

Dato: Lørdag 4. mars, 2023

Tidspunkt: 18:00

Sted: Moss

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent av de fremmøtte.

Valg av ordstyrer og referent samt to til å underskrive protokollen

 • Allan Bjerke Andersson ble valgt til ordstyrer

Alexander Løvstrand og Morten Dramstad skriver under protokollen

Årsberetning

Allan Bjerke Andersson presenterte årsberetningen for Norsk Langbuelag. Årsberetningen ble godkjent med følgende merknader:

 1. Det etterlyses en oversikt over foreningens eiendeler.
 2. Det ønskes en oversikt tilgjengelig over antall medlemmer ved årsmøtetidspunktet.

Regnskap

Tanja Langolf Tennefoss presenterte regnskapet for Norsk Langbuelag. Regnskapet ble godkjent med følgende merknader:

 1. At man i fremtiden presenterer detaljene bak NLs utgifter

Budsjett

Tanja Langolf Tennefoss presenterte budsjettet for Norsk Langbuelag. Budsjettet ble godkjent uten merknader.

Fastsette kontingent

Det ble enstemmig vedtatt å la kontingenten være uendret på kr. 450,- for hovedmedlem, og kr. 50,- for ytterligere husstandsmedlemmer.

Innkomne forslag

Forslag 1: Evaluering av ordningen med eget MN lengde

Forslagstiller: Styret

Begrunnelse: Årsmøtet i 2022 beslutta en vedtektsendring som gjør det mulig (men ikke nødvendig) å dele NM ute i to arrangement, ett i presisjon og ett i lengde. Dette har sammenheng med at det er krevende å finne aktuelle steder og samarbeidspartnere for NM ute som har tilgang til arena for lengdeskyting som er lang nok til å favne de deltagerne som skyter aller lengst (>500 m). Det har vært gjort forsøk med denne løsningen i år, da Slaget på Re hadde status som NM ute i lengde. Motforestillingen mot å dele presisjon og lengde har vært svakere deltagelse på en eller begge ved at mange vil prioritere den delen de er mest motivert for, og at dette først vil gå ut over deltakelsen i lengde.

For at NL i fortsettelsen skal kunne vurdere hva som er best for arrangementene, rekruttering og foreningen er det viktig å evaluere ordningen.

Vedtak: Styret setter ned en komite for å evaluere dette. Dette innebærer også å «vekke» den sovende lengdekomiteen som allerede eksisterer.

Forslag 2: Innkjøp av 3D-dyr til bruk under ute NM.

Forslagstiller: Ingar Abrahamsen

Jeg foreslår at NL går til innkjøp av 12 stk. 3D-dyr. Begrunnelse: Egne 3D-dyr vil lette planleggingen av NM. Ved kjøp av 12 stk. kan man sjonglere litt fra år til år. Sikring av at dyra har god kvalitet (slitasje). Dette var en utfordring i 2022. Størrelsen på dyra bør kanskje begrenses til små og middels av hensyn til transport.

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til vurdering og innkjøp av inntil 12 3D dyr.

Forslag 3: Vedtekter (utvidelse av styret)

Forslagstiller: Ingar Abrahamsen

Utvidelse av NL-styre med 2 – to – styremedlemmer fra og med 2023. Begrunnelse: Flere styremedlemmer kan gi lettere arbeidsforhold i styret. En forutsetning er at alle styremedlemmer må få definerte ansvarsområder. Spesielt i forhold til arrangementer.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Forslag 4: øke antall piler per klasse

Forslagstiller: Frode Fjelldal

Vi skyter pr i dag 6+6 piler pr klasse. Vi kan f.eks. øke til 3×6 (4×6…) Etter at NM ble delt, så er vi kanskje Max 1/4 av det vi var før.

Vedtak: Forslaget vedtas inkludert i sak nr. 1 (Evaluering av ordningen med eget NM lengde).

Forslag 5: Vurdere tilhørighet til NBF

Forslagstiller: Anne Jacobsen

Med tanke på formidling/opptrening av nye historiske bueskyttere i det offentlige rom.

Er tiden moden for ny vurdering av medlemskap i Norges bueskytterforbund?

Vedtak: Årsmøtet tar innlegget til vurdering.

Valg

Leder og varamedlem ble valgt for to år i fjor, og er ikke på valg. Kasserer og styremedlem er på valg. På grunn av leders fratreden må det i år også velges leder, da for ett år, inntil ordinært valg av leder skal skje.

I tillegg ble sak Nr. 3 (Vedtekter (utvidelse av styret)) vedtatt, så det er da ytterligere to styremedlemmer til valg.

Følgende kandidater stilte til valg for ledervervet:

 • Laila Iversen
 • Bård Tennefoss

Vedtak:

 • Laila Iversen ble valgt til leder av NL for 1. år, med 28 stemmer, mot Bård Tennefoss 10 stemmer
 • Dag Sunde (nåværende vara til styret) ble valgt til ordinært styremedlem for 1. år
 • Rene Ramminger ble valgt til ordinært styremedlem for 2 år
 • Bård Tennefoss ble valgt til varamedlem i styret for 2 år

Avslutning

Møtet ble avsluttet kl. 19:30

ÅRSMØTE I NORSK LANGBUELAG 2022

1 Innkalling og dagsorden    – godkjent

2 Valg av møteleder og referent.

Bjørnar Hasle

Allan B. Andersson

3 To personer til å underskrive protokollen

Morten Ramstad

Aleksandra Luka

4 Årsberetning: Godkjent med en merknad om at Toxofil ble utgitt som vanlig

5 Regnskap: Kasserer gikk gjennom regnskapet.

6 Budsjett: Kasserer presenterte budsjett med planer om investering i materiell.

Etter forslag fra Ingar settes det av 10 000,- ekstra til å kjøpe stoff til Toxofil.

7 Kontigenten ble fastsatt med samme sum som foregående år.

8 Innkomne forslag

1, Skille uteNM i to. Presisjon går som planlagt siste helg i August og lengde går av Stabelen på Re i løpet av september. Avhengig av når bonden får slått jordet.

Søndagen på PresisjonsNM går til alternative skyteøvelser.

Ordningen vil bli evaluert på årsmøtet i 2023.

-vedtatt med stort flertall.

2.Det skal ikke kunne gis negativ poengsum på noen øvelse under NM

Man ønsker at resultatlista skal sammenliknes fra år til år.

-enstemmig vedtatt.

3 Forslag fra Lars Hoen om formell godkjenning av ulike klasser i NM lengde.

Årsmøtet vedtok følgende klasser til NM lengde

EWBS Standard pil

Warbow Wales Lyweerye pil

Warbow Wales Westminster Abbey pil

Norsk broddpil

Norsk jaktpil    maks 50#-26”

Valg: Leder Bjørnar Hasle

Vara Dag Sunde

Valgkomite : Are Onstad

Per Onsrud

ÅRSMØTE I NORSK LANGBUELAG 2021

mangler dokument

ÅRSMØTE I NORSK LANGBUELAG 2020

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden GODKJENT

2 Valg av ordstyrer og referent GODKJENT
3 Årsberetning GODKJENT
4 Regnskap GODKJENT
5 Budsjett GODKJENT
6 Fastsette kontingent

Forslag: Kontingent beholdes på 2019- nivå. VEDTATT
7 Innkomne forslag

1 Endring i regelverket for aldersgrense i klasse MINI. Aldersgrense for mini settes til 8 år. Mini må ha med verge. Yngre deltagere kan delta, men kun hvis de har med foresatte som kan hjelpe dem. Om det skal tillates yngre deltagere enn 8 år avgjøres det av arrangør på stedet.

VEDTATT

2 Ute-NM skilles i NM Presisjon utendørs og NM Lengde.

Forslag:

Ute-NM skilles i NM Presisjon utendørs og NM Lengde. Arrangementene kan fremdeles arrangeres samme helg, men kan like gjerne arrangeres som separate arrangement som skilles i tid og sted.

 Begrunnelse:

Tidligere var det litt vrient å finne et jorde som var langt nok til lengdeskytingen. Nå som de aller lengste pilene kan passere 500 meter, setter det store begrensninger på hvor og når lengdeskytingen kan arrangeres. Det er få steder som kan stille med en skytebane på denne lengden i august. Det hadde vært mye enklere å arrangere det senere på året etter slåtten. Hadde NM presisjon vært et separat arrangement kunne også flere hatt mulighet til, og sagt seg villige til, å arrangere dette

VEDTAK: Forslaget ble vedtatt med følgende justering: Arrangør av NM ute skal bestrebe seg på å gjennomføre både presisjonsøvelser og lengdeskyting. I tilfeller det arrangør ikke ser seg i stand til å stille bane til lengdeskyting, skal det likevel arrangeres øvelser på søndag i form av artilleriskyting (eller tilsvarende).

3 Ny lengdeklasse.

 Forslagsstiller Tor Bjarne Justnæs

 Norsk jaktpil – forslag til ny, særnorsk lengdeklasse jf klassebeskrivelse publisert i  Toxofil.

VEDTAK: klassen approberes med følgende justering av reglement: Minimum bredde på pilspissen settes til 18 -atten- milimeter.

8 valg

På valg i år står:

Leder

Vara

1/2-parten av valgkomiteen.

Bjørnar Hasle stiller til gjenvalg som leder

Dag Sunde stiller til gjenvalg som vara

Valgkomiteens vurdering er at dette er de best egnede til disse vervene. Og de blir derfor vår innstilling.

Per Onsrud stiller til gjenvalg som medlem av valgkomiteen

 VEDTAK: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

ÅRSMØTE I NORSK LANGBUELAG 2. MARS 2019

1 godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent uten merknad

2 Valg av ordstyrer og referent og to personer til å signere protokoll

Ordstyrer: Bjørnar Hasle, Referent: Allan Bjerke Andersson Signering av protokoll: Tor Bjarne Justnæs, Are Onstad

3 Årsberetning

Årsberetning ble lest av sekretær i styret, godkjent uten merknad.

4 Regnskap 2018

Gjennomgått og kommentert av kasserer, Godkjent uten merknad

5 Budsjett 2019

Ble presentert av kasserer. Det er satt av midler til uspesifiserte utgifter i anledning jublieumsåret.

6 Fastsette kontingent

Kontigenten ble foreslått videreført uendra fra tidligere år på kr 450. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7 Innkomne forslag
1:
Forslag: Redaksjons-komite for Toxofil.
Jeg foreslår at det settes ned en redaksjons-komite på 3 medlemmer. Redaktør + 2 medlemmer.
Begrunnelse:

Redaktøren har en vanskelig jobb med å samle nok stoff til Toxofil og bør avlastes ved at to medlemmer jobber aktivt med å skaffe stoff til bladet ved å kontakte aktuelle bidragsytere og følge opp avtaler som blir gjort.

Redaktør bestemmer hva som trykkes.
Forslagsstiller: Ingar Abrahamsen
Forslaget ble enstemmig vedtatt. I komiteen sitter: Lars Hoen, Tor Bjarne Justnæs,

2:

Forslagsstiller: Ingar Abrahamsen

Dagens regler for kåring av «NM-pilen»:

NM-PILEN

Deltakerene kårer Innendørs NM’s fineste pil. Kun piler som er benyttet under skytekonkurransen kan delta. Det er ikke lov med skjærende spisser.

Forslag til endring/konkretisering:

Deltakerene kårer innendørs NM’s fineste pil. Pilene som benyttes under konkurransen skal være av samme type/utseende som pilen som deltar i kåringen av NM-pilen. Pilene må benyttes under hele konkurransen.

Begrunnelse:

Når forslaget om kåring av NM-pil ble foreslått av undertegnede, var intensjonen at vi skulle premiere de som la ned arbeid på pilmaking. Endringsforslaget hindrer at vi får skyttere som kun lager en NM-pil og skyter den under konkurransen. Intensjonen skal være at deltakerene benytter et sett med like piler i konkurransen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3

Oppfølging av forslag fremmet av Gerald Twell til årsmøtet 2018

Jeg ønsker å legge frem et forslag om å forandre historisk målskive slik at vertikal presisjon blir i større grad belønnet enn med dagens scoring system. Dette tror jeg vil føre til en bedring i presisjonsskytingen i det historiske bueskyttermiljøet.

Det ble vedtatt nedsatt en komite som skulle arbeide med saken fram til årsmøtet 2019.

I løpet av 2018 er ikke komiteen kommet fulltallig sammen, og det er ikke kommet noen bred prosess slik som det ble forutsatt i vedtaket fra forrige årsmøte.

Komiteen er ikke kommet fram til noen omforent anbefaling. Styret foreslår følgende behandling av saken under årsmøtet 2019: Det legges opp til en behandling i to trinn.

1: Årsmøtet stemmer over om de ønsker å realitetsbehandle saken i dag, eller utsette den i påvente av en bedre prosess, jf problemene knytta til å ta opp saken i sin fulle bredde under et enkelt årsmøte.

Årsmøtet kan da velge å nedsette en ny komite, men bør da velge en leder til denne, og gi den et tydelig mandat og tidsfrister for arbeidet. Det er likevel vanskelig å se at saken kan avgjøres før årsmøtet om ett år.

2: Hvis årsmøtet beslutter å behandle saken i dag, anbefales det å stemme over om en ønsker å beholde dagens blink, eller endre den i tråd med forslaget fra Twell.

Vedtak: Det blir satt ned en ny komite. Denne skal levere minimum tre begrunna forslag som skal behandles ved et ekstraordinært årsmøte som berammes til helga for NM ute 2019. Dette møtet skal kun behandle denne ene saken.

I komiteen sitter: Tor Bjarne Justnæs, Ole Morten Jørvum, Dag Sunde (for styret)

8 Valg

Styret i 2018:
Leder: Bjørnar Hasle (valgt for to år i 2018) – ikke på valg Sekretær: Allan Bjerke Andersson (på valg:)
Kasserer: Tuva Hoen (på valg)
Varamedlem: Dag Sunde (valgt for to år i 2018)

Styret 2019:
Leder: Bjørnar Hasle (ikke på valg)
Sekretær: Allan Bjerke Andersson (valgt for to år) Kasserer: Tanja Tennefoss (valgt for to år) Varamedlem: Dag Sunde (ikke på valg)

Årsmøtet innstiller valgkomite:
Are Onstad: på valg i 2019 – gjenvalgt for to år Per Onsrud, valgt for to år i 2018 – ikke på valg

Alle valgene ble enstemmig vedtatt.

ÅRSMØTE I NORSK LANGBUELAG 3. MARS 2018

1 godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent uten merknad

2 Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer:  Bjørnar Hasle
Referent: Allan Bjerke Andersson
Signering av protokoll: Tor Bjarne Justnes og Anders Haug
3 Årsberetning
Godkjent med én kommentar: Arrangementet American Round i Østfold hadde falt ut av lista over arrangement i 2017.
4 Regnskap 2017
Kasserer gjennomgår regnskap. Tallene er bedre enn på noen år, den største forskjellen er at NL ved å gjennomføre NM ute sjøl skaffet seg klart større inntekter. Også buemakerseminaret ble gjennomført med mindre kostnader. Det foreslås å bruke av inntektene til å betale for å få skyte på mattene til Moss bueskyttere under seinere NM inne.
Regnskapet viser også en fortsatt svak negativ utvikling i medlemstallet, og under debatten stilles det spørsmål om det å tykke giro for innbetaling i Toxofil gjør det lettere å glemme å betale. Det foreslås å trykke fler eksemplarer av Tox. til salg for å markedsføre NL.
Regnskapet er revidert og godkjent.
5 Budsjett 2018
Kasserer presenterer et nøkternt budsjett for 2018. Det inneholder en liten utgift til konkurransen Tribus sagitttaris som NL nå har overtatt ansvaret for. En regner ikke med store inntekter fra NM ute da det er satt bort til andre.
Budsjettet er godkjent.
6 Fastsette kontingent
Kontingent beholdes uforandret

7 Innkomne forslag
Innkomne forslag
1): JUBILEUM
 I 2019 er Norsk Langbuelag 20 år. Jeg foreslår at det nedsettes en jubileumskommite som planlegger jubileet. Årsmøtet gir visse retningslinjer for komiteen.
Forslagsstiller: Ingar Abrahamsen
Behandling:
Forslaget vedtatt. Følgende skal sitte i komiteen: Alexander Løvstrand, Ingar Abrahamsen, Stian Green, Bjørnar Hasle, Baard Tennefoss, Lars Hoen (sistnevnte skal arbeide med jubileumsskrift).
2): FORSLAG OM ENDRING AV HISTORISK MÅLSKIVE
Jeg ønsker å legge frem et forslag om å forandre historisk målskive slik at vertikal presisjon blir i større grad belønnet enn med dagens scoring system. Dette tror jeg vil føre til en bedring i presisjonsskytingen i det historiske bueskyttermiljøet.
Forslagsstiller: Gerald Twell
Behandling: Etter en generell debatt ble det klart at det ville være vanskelig å komme til enighet innen rammene av årsmøtet, og det ble vedtatt at det skulle settes ned en komite som skal arbeide med spørsmålet fram mot nytt årsmøte. Det sees som fordelaktig at komiteen søker brei medvirkning og bidrar til debatt og deltakelse fra NLs medlemmer, f. eks gjennom å vise fram forslag til ny blink på NM ute eller andre arrangement der medlemmer møtes.

3): VEDTEKTSPRESISERING:
Forslag til utvidet ordlyd, § 2 (foreslått tillegg i fete typer):
§ 2
Foreningen er åpen for alle som betaler årskontingenten. Et medlem som ikke har betalt årskontingenten innen 4 måneder etter forfall skal strykes som medlem.

Medlemmer som bryter vedtektene, eller opptrer på en slik måte at det kan skade foreningens eller de øvrige medlemmers anseelse, kan ekskluderes av styret med 2/3 flertall. En slik eksklusjon kan ankes for årsmøtet, hvor det kreves 2/3 flertall for å opprettholde eksklusjonen.
NL tar avstand fra enhver form for fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet, kjønn, legning og tro. Rasisme, nazisme og bruk av vold er uforenlig med medlemskap i NL.
Hatefulle eller intolerante ytringer vil kunne føre til bortvisning fra arrangement, karantene fra deltagelse eller ekskludering fra NL.

Forslagsstiller: Styret
Under debatten kom det fram to forslag til endringer som ble innarbeidet i teksten. Forslaget ble vedtatt mot en stemme med følgende ordlyd:
§ 2
Foreningen er åpen for alle som betaler årskontingenten. Et medlem som ikke har betalt årskontingenten innen 4 måneder etter forfall skal strykes som medlem.

Medlemmer som bryter vedtektene, eller opptrer på en slik måte at det kan skade foreningens eller de øvrige medlemmers anseelse, kan ekskluderes av styret med 2/3 flertall. En slik eksklusjon kan ankes for årsmøtet, hvor det kreves 2/3 flertall for å opprettholde eksklusjonen.
NL tar avstand fra enhver form for fordommer og trakassering basert på hudfarge, nasjonalitet, kjønn, legning og tro. Rasisme, nazisme og bruk av vold er uforenlig med medlemskap i NL.
Hatefulle eller intolerante ytringer vil kunne føre til bortvisning fra arrangement, karantene på inntil et år fra deltagelse eller ekskludering fra NL.

8 VALG

Valgkomiteens innstilling:
Leder: Bjørnar Hasle (gjenvalg, for to år)
Sekretær: Allan Bjerke Andersson – ikke på valg
Kasserer: Tuva Hoen – ikke på valg
Varamedlem: Dag Sunde (gjenvalg, for to år)

Årsmøtet innstiller valgkomite:
Are Onstad: ikke på valg
Per Onsrud, gjenvalg for to år
Alle ble enstemmig valgt.

REFERAT ÅRSMØTE I NORSK LANGBUELAG 4. MARS 2017, MOSS BUESKYTTERHALL

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent uten kommentar.
32 stemmeberettigede medlemmer tilstede. 1 hadde gitt fullmakt. Totalt 33

Valg av ordstyrer og referent.
Ordstyrer Are Onstad.
Referent Bjørnar Hasle
Signering av protokoll. Stian Green og Ivar Malde.

Behandle årsberetning:
Ingen kommentar.

Regnskap:
Kasserer presenterte årets regnskap.
Vi har klart å snu en negativ utvikling og fått årets regnskap til å gå i pluss. Vi sparte en del penger ved å holde et nøktern buemakerseminar med lave kostnader pluss at vi fikk nye medlemmer i løpet av året.
Regnskap revidert og ok.

Budsjett:
Kasserer presenterte budsjettet – godkjent.

Fastsette kontingent.
Kontingenten beholdes slik den er.

Innkomne forslag:

 1. Premietilskudd til Ute-NM når vi bruker en ekstern arrangør

En ekstern arrangør som tar på seg å arrangere utendørs NM i historisk bueskyting på vegne av Norsk Langbuelag skal motta 200 kr i tilskudd til premier i følgende klasser hvis det er nok deltakere til at klassen går:

Presisjon: vinner herrer senior, vinner damer senior, vinner junior.
Lengde: vinner åpen klasse, vinner 35-50 pund klassen, vinner under 35 pund klassen, vinner standard-pil.
Håndverk: vinner buemaker laminert klassen, vinner buemaker barlind, vinner buemaker heltre, vinner buemaker hornbuer, vinner pilmaker og vinner av historisk skytter.
I tillegg gis det 50 kr per deltakerpremie til minier.
Utover dette står en ekstern arrangør fritt til å gi premier flere premier om de selv ønsker det.
Arrangør må sende inn dokumentasjon på hvor hvilke premier som har blitt delt ut for å få utbetalt tilskuddet.

Vedtatt.

2. Mulighet for å betale for halvår
Når halve et år har gått burde det være mulig å betale halv pris for det resterende halvåret. Det vil ikke si at man skal kunne melde seg inn for et halvår av gangen, men vil kun gjelde hvis halve året er passert. Benytter man seg av dette tilbudet får man ikke tilsendt forrige utgave av Toxofil slik som de som det har vært praktisert av nye medlemmer som betaler full pris får.
Begrunnelse:
For å få nye medlemmer til å melde seg inn siste halvdel av året selv om de bare får nyte ca halvparten av godene ved å være medlem kan dette være et godt tiltak.
Som et prøveprosjekt i forbindelse med ute-NM på Tingvatn i fjor gjorde styret et forsøk der på å tilby halvårs medlemskap for halv pris siden det alt var vedtatt at det skulle bli dobbelt så dyrt å delta på stevnet hvis du ikke var medlem gjorde vi et forsøk på å lokke med at innmelding for et halvt år og medlemspris ikke ble noe særlig dyrere. Vi fikk mange nye medlemmer i fjor ( 26 stykker mot 9 i 2015 og 19 i 2014). I fjor prøvde vi også å være litt mer aktivt til stede på for noen av sommerens middelalder og viking festivaler og da vil det være attraktivt med et tilbud som dette. Det viktigste er selvfølgelig engasjerte medlemmer som blir i laget, men dette kan være en god gulerot for å få nye til å komme for eksempel på ute NM og der få smaken på miljøet.
Vedtatt.

3. Hvor lengde man er medlem etter at man ikke har betalt
Pr. i dag sier våre vedtekter §2 første ledd, andre setning «Et medlem som ikke har betalt årskontingenten innen 4 måneder etter forfall skal strykes som medlem.»
Det foreslås å endre dette til følgende: Et medlem som ikke har betalt årskontingenten innen 3 måneder etter forfall skal strykes som medlem.

Begrunnelse: Medlemmer som i effekt har meldt seg ut ved å ikke betale burde vi ikke bruke av Langbuelagets begrensede ressurser på å sende vår-utgaven av Toxofil til. Toxofil er en av Langbuelagets største utgifter. Vi pleier å ha forfall på kontingent i begynnelsen av februar. Det betyr at slik vedtektene står vil medlemmer som ikke betaler kunne strykes i begynnelsen av juni. Begynnelsen av juni er for sent å sende ut vår-utgaven av Toxofil. I følge redaktøren er i løpet av første halvdel av mai et godt tidspunkt å gi ut vår-utgaven. Går vi inn for forslaget og gir medlemmer en måned mindre til å betale sin kontingent før de blir strøket fra medlemslisten kan vi få dem som ikke ønsker å være medlem hos oss lengre av listen før vår-utgaven.
Forslaget ble endret til at Medlemskap må betales senest og innen årsmøtet er avholdt.
Vedtatt med 2/3 flertall.
4. Vedtektsendring – Valg årsmøtet
Eksisterende vedtekt:
§6. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
7. Velge nytt styre
Foreslås endret til:
§6. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
7.Valg av styremedlemmer og valgkomité
Begrunnelse:
For å hindre inhabilitet bør årsmøtet velge valgkomiteen. Det står i §12 at årsmøtet kan velge komiteer, men dette gjøres ikke i praksis. Det bør ikke være slik at styret kan velge hvem som skal anbefale hvem som skal velges inn i styret. I tillegg fjernes uttrykket «nytt styre» siden dette kan tolkes dit hen at hele styret må byttes ut. Det er også styremedlemmene som velges, ikke hele styret under ett.
Vedtatt med 2/3 flertall.
5. Vedtektsendring – Styret
Eksisterende vedtekt:
§9. Styret består av leder og 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.
Foreslås endret til:
§9. Styret består av leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Disse velges for to år av gangen slik at leder og vara velges det ene året, de to styremedlemmene velges neste år. Disse velges annethvert år.
Begrunnelse:
Forslaget er for å sikre kontinuitet i styret.
Vedtatt med 2/3 flertall

6. Vandreskjold
Da vandreskjoldet ble delt ut for første gang så ble Norgesmesteren kåret med bakgrunn i kun en konkurranse – Historisk runde, og gikk dermed til vinneren i Historisk runde. Da utvidelsen av konkurransen kom gikk skjoldet fortsatt til vinneren av historisk runde, og det ble tatt opp på påfølgende årsmøtet om denne praksisen skulle opprettholdes, eller om det skulle endres. Det ble på det tidspunktet bestemt av praksis skulle fortsette, som tidligere og skjoldet fortsatte å gå til vinner av historisk runde.
Da vi nå har hatt samme vinneren tre ganger, som har fått skjoldet til odel og eie, så synes jeg det er et passe tidspunkt å ta opp praksis med skjoldet på nytt.
Første spørsmål er: skal vi fortsette med vandreskjold?
Alt 1, som før
Alt 2, til norgesmesteren (hvis vi går for dette alternativet så synes jeg vi skal gå til anskaffelse av to skjold slik at det deles ut ett i herreklassen og ett i dameklassen.
Forslaget ble endret til at vi fortsetter med ett skjold, men at det går til sammenlagtvinner i historisk runde uansett kjønn.
Vedtatt.

7. Flere klasser i krigspil på uteNM.
Det kom et forslag om å opprette flere klasser med krigspiler på uteNM, men det oppsto diskusjon knyttet til at dette kan bli mye merarbeid på en ellers så travel dag. Krigsbuekompaniet fikk tillatelse til prøveordning med to ekstra krigspilklasser på kommende uteNM. Kompaniet tar ansvar for det merarbeidet det medfører.
Vedtatt.

8. Ønske om medlemskort eller et objekt som synliggjør medlemskap i NL.
Justering av forslag til at styret jobber med et objekt som kan synliggjøre medlemskapet i NL. F. eks en pin, eller et tøymerke. Det ble også foreslått at dette kan selges til medlemmene. Styret fikk i oppdrag å utrede div. alternativer.
Vedtatt.

Det kom til slutt et spørsmål om foreningsmedlemskap fra et av medlemmene.
Spørsmålet ble møtt med en presisering og et forslag om endring av vedtektene slik at det kommer tydeligere frem NL ikke legger opp til eller tillater foreningsmedlemskap.
Viser til paragraf 2 i vedtektene at det står at foreningen er åpen for alle som betaler årskontingenten. Dette ønskes forandret til at foreningen er åpen for personlig enkeltmedlemskap for alle som betaler kontingent.
Vedtatt med 2/3 flertall.

Valg
Valgkomiteen ved Are Onstad presenterte årets kandidater til styrevervene. Sittende sekretær Vibeke Hanvold Larsen valgte å trekke seg og ønsker å overlate vervet til en annen engasjert person. Valgkomiteens innstilling til kandidater var som følger:

Leder – Bjørnar Hasle
Kasserer – Tuva Hoen
Sekretær – Allan Andersson
Vara – Dag Sunde
Alle ble enstemmig valg av årsmøtet.
Årsmøtet takker Vibeke Hanvold Larsen for hederlig innsats gjennom mange år.
Møtet hevet.

Bjørnar Hasle
Leder og referent.

REFERAT ÅRSMØTE I NORSK LANGBUELAG 5.MARS 2016, MOSS BUESKYTTERHALL

Møtet ble innledet med overlevering av ordstyrerklubbe til leder fra Austermenn, ved Bård Tennefoss.
Det var 26 stemmeberettigede medlemmer til stede, Are Onstad hadde gitt Per Onsrud sin stemme. Totalt 27 stemmer kunne avgis.

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent uten kommentarer

 • Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Ingar Abrahamsen
Referent: Vibeke Hanvold Larsen
To til å signere protokoll: Stian Green og Dag Sunde
Alle enstemmig valgt.

 • Behandle årsberetning

Ingen kommentarer

 • Regnskap

Kasserer presenterte årets regnskap.
Vi har fortsatt noen høye poster og det kom noen konkrete innspill på tiltak vi kan vurdere/gjøre for å redusere kostnadene på de høyeste kostnadspostene:

 • Betalingsinfo for kontingent legges inn som en side i Toxofil.
 • Begrense antall foredragsholdere på buemakerseminaret. I 2015 var det en foredragsholder. Ingen innvendinger mot å fortsette med en foredragsholder og spare litt på utgiftene der.

Videre var det spørsmål om antall medlemmer pr 5.mars. Da det var en del som betalte først på NM har vi ikke oppdaterte medlemstall.
Regnskap revidert og OK

 • Budsjett

Kasserer presenterte budsjettet – godkjent
Det er selvfølgelig ønskelig å øke inntektene til laget og det ble foreslått at vi ser på muligheten for å søke midler fra eksempelvis Sparebankstiftelsen. Dette er ting vi må ta med oss inn i 2016 og se på mulighetene for å få inn noen kroner ekstra der det er mulig. Vi tar også med oss forslagene som kom under presentasjonen av regnskapet for 2015, som potensielle innsparingsposter.

 • Fastsette kontingent

Kontingenten beholdes slik den er.
Ref forslag 2 senere, innføring av støttemedlemskap.

 • Innkomne forslag

Forslag 1: Materialforvalter i Norsk Langbuelag
Vi bør ha en som til enhver tid har oversikt over lagets eiendeler og hvor de befinner seg. Ingar Abrahamsen ble foreslått til å ta denne rollen, takket ja til det og ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Forslag 2: Innføring av ”støttemedlemskap”
Styret foreslår følgende: Støttemedlemskap innebærer at en får to digitale utgaver av Toxofil pr år, ingen rabatter på NL-arrangement og ingen mulighet til å ha husstandsmedlemmer. Pris kr 200,-
Enstemmig vedtatt

Forslag 3: Lengdeskytingskomiteen velges formelt på årsmøtet
Forslaget ble trukket etter en liten diskusjon rundt hva dette innebar.

Forslag 4: NL medlemskap skal gi 50% reduksjon på NL arrangementer. Gjelder ikke ”støttemedlemskap”.
Dette forslaget skapte stor diskusjon da ordlyden i forslaget åpnet for en forståelse for at deltageravgifter for ikke-medlemmer skulle beholdes som de var i dag, også skulle NL-medlemmer få en reduksjon på dette.
Arrangør står fritt til å sette deltageravgift på sine arrangement, men medlemmer av NL skal ha halv pris av det ikke-medlemmer betaler.
Rabatten gjelder kun stevneavgift, ikke betaling av f.eks deltagelse på det sosiale arrangementet som eventuelt skulle være ved siden av konkurransen.

Det ble foreslått at forslaget skal omformuleres til
”Ikke-medlemmer skal betale dobbelt avgift for deltagelse i NL arrangementer”.
NL medlemmer skal også ha fortrinnsrett hvis et arrangement skulle bli fulltegnet.
Mini og juniorer skal betale en lav deltageravgift, uavhengig av medlemskap eller ikke.

Arrangør som allerede har tatt på seg arrangement, dvs arrangør av UteNM 2016, er ikke bundet av dette forslaget/vedtaket, men oppfordres sterkt til å følge det.

Avstemming: 25 stemte for forslaget, 2 stemmer kontra

 • Valg

Valgkomiteen, v Per Onsrud, presenterte årets kandidater til styrevervene.
Sittende leder, Ingar Abrahamsen valgte å la klubba gå videre i år. Sittende kasserer Lars Hoen valgte også å gå ut av styret i år og konsentrere seg om nye oppgaver som redaktør i Toxofil.
Valgkomiteens innstilling til kandidater var som følger.
Leder: Bjørnar Rønningen
Kasserer: Tuva Hoen
Sekretær: Vibeke Hanvold Larsen
Varamedlem: Allan Andersson

Alle ble enstemmig valgt av årmøtet.
Årsmøtet takker Ingar og Lars for hederlig innsats i mange år.

Møtet hevet.

Vibeke Hanvold Larsen, sekretær

REFERAT ÅRSMØTE I NORSK LANGBUELAG 28.FEBRUAR 2015, MOSS BUESKYTTERHALL

25 stemmeberettigede medlemmer tilstede

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen innvendinger.

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
Ordstyrer: Ingar Abrahamsen
Referent: Vibeke Hanvold Larsen
To til å signere protokoll: Are Onstad og Tone Stustad

3. Behandle årsberetning
Ingen kommentarer

4. Regnskap
Kommentarer: – Portoutgifter synes høye og det ble foreslått å se på mulighet for å redusere de for neste år ved mer bruk av e-post.
– Diverse posten ble ønsket spesifisert

5. Budsjett
Budsjettet har pr i dag ett underskudd opp imot kr 10.000,- Dette er ikke en ønsket fremtid for Langbuelaget. Vi må se på muligheter for å øke inntekter og redusere utgifter.
Kommentarer og forslag:
– Stevneutgifter – posten i budsjettet er basert på regnskap 2014, som inneholder kr 2200,- i utgifter fra 2013. Denne må trekkes ut fra budsjettet for 2015
– Buemakerseminar – Dette arrangementet er ønsket fra flere medlemmer at bærer seg selv og ikke blir en ren utgiftspost for laget. Foreslått at antall foredragsholdere reduseres.
– Forslag om å øke kontingent – dette forslaget tas under sak 6 – Fastsettelse av kontingent.
– Forslag om å øke stevneavgift
– NM utendørs – dette arrangementet er pt en ren utgiftspost for NL. Det ble snakket litt rundt hvordan NL eventuelt kan ta en del av planlegging og arrangering, sammen med lokal arrangør og at det gjøres en avtale om deling av eventuelt overskudd.
– Det ble foreslått medlemskap i husflidslag, da ett slikt medlemskap gjør at en også blir medlem i studieforbundet og med det kan søke om støtte til utdanning og kurs. Må undersøkes nærmere.
– Grasrotandelen
– Søknader om støtte og tilskudd. Finnes det noe vi kan søke på som organisasjon, eller lokalt ifbm arrangementer.

Styret og Langbuelaget må jobbe videre med dette og se hva vi kan klare å få til.

6. Fastsette kontingent
Forslag 1: Hovedmedlem kr 450,- Husstandsmedlem kr 50,-
Forslag 2: Hovedmedlem kr 400,- Husstandsmedlem kr 100,-

Forslag 1 ble vedtatt med 16 stemmer for. (Forslag 2 fikk 9 stemmer)

Kontingent for juniormedlem fortsetter å være 50% av hovedmedlem, det vil nå si kr 225,-

7. Innkomne forslag
Åpent norsk mesterskap – Utenlandske borgere kan vinne. Oddbjørn forklarte bakgrunnen for sitt forslag.
Vedtatt uten innvendinger.
Kåre beste norske klubb under innendørs NM – De tre beste skytterne fra hver klubb teller, beste sammenlagt vinner. Klubbnavn må være med i påmelding til stevnet. (Klubben kan opprettes ene og alene for dette formålet før NM og må ikke være en aktiv bueskytterklubb i hverdagen, eks ”Vibekes venner”)
For: 11 stemmer
Imot: 3 stemmer
Forslag vedtatt

Buemakerkonkurransen NM utendørs
– Antall klasser foreslått økt til 4 (Heltre, laminat, barlind og horn), minimum 3 buemakere må stille i klassen for at det skal premieres.
For: 18 stemmer
Vedtatt
– En buemaker får stille med en bue i hver klasse
Vedtatt med 2 stemmer imot
– Ønske om resultatliste for buemakerkonkurransen, ikke at kun vinner annonseres. Tatt til etteretning
– Forbud mot glassfiber i buemakerkonkurransen
– Bjørnar ønsket også en diskusjon om klassifisering av buer, det fikk han.

8. Valg
Leder – Ingar Abrahamsen
Kasserer – Lars Hoen
Sekretær: Vibeke Hanvold Larsen
Varamedlem: Bjørnar Rønningen
Alle stilte til gjenvalg og ble enstemmig gjenvalgt til en ny periode.

REFERAT ÅRSMØTE I NORSK LANGBUELAG 1.MARS 2014, MOSS BUESKYTTERHALL

Tilstede 19 stemmeberettigede.
Fullmakter: Are Onstad stemte for Per Onsrud
Totalt 20 tilgjengelige stemmer.

Saker:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen innvendinger

 • Valg av ordstyrer og referent, samt to til å signere protokoll

Ordstyrer: Ingar Abrahamsen
Referent: Vibeke Hanvold Larsen
To til å signere protokoll: Are Onstad og Christian Øygarden

 • Behandle årsberetning

Ingen kommentarer

 • Regnskap

Ingen kommentarer

(Daniel Taraldrud forlater møtet, gjenstående 19 stemmeberettigede/stemmer)

 • Budsjett

Ingen innvendinger.
Diskusjon rundt muligheter for felles innkjøp av eks bueemner, samt andre ting som trengs for å lager buer og tilbehør. Enighet om at det hadde vært praktisk å kunne dra nytte av andres erfaringer rundt leverandører, muligheter for å spare litt frakt etc ved å handle inn felles, men utfordringer med administrering og ev lagring hvis vi skal kjøpe inn større mengder og ha ett lager medlemmene kan handle fra. Enighet om at vi avventer dette inntil videre. Vi kan heller se på mulighetene for å få til en rabatt avtale for medlemmer av NL hos de leverandørene som finnes i Norge pr i dag.

 • Fastsette kontingent

Forslag om å innføre halv pris på kontingent for alenemedlemmer under 16år.
Enstemmig vedtatt
Annen kontingent beholdes som den er.

 • Innkomne forslag

(Forslagsstiller: Ingar Abrahamsen)
Forslag 1: Regelverket.
Buen skal kun bestå av naturmaterialer. Buer med glassfiber tillates ikke.

Begrunnelse: Glassfiber har ikke noe i historisk bueskyting å gjøre. NL bør fronte historie og håndverk i sin bueskyting. Alle som ønsker å delta i NL’s NM, kan uten store problemer anskaffe seg en trebue uten alt for store økonomiske problemer.

Ivrig diskusjon rundt temaet. Variabel kompetanse blant medlemmene på området ble tatt med som ett argument for at dette kan være vanskelig å gjennomføre. Spørsmål om vi ønsker å ekskludere gruppen vi har med skyttere som foretrekker rytterbuer. Hvilke fordeler har egentlig en bue som inneholder glassfiber, kontra en som kun inneholder naturmaterialer? Er fordelene så store at det gir store nok utslag til at vi ønsker å skille ut/forby denne typen buer i konkurranser i regi av norsk langbuelag. Forslag om det eventuelt skal vurderes opprettet en egen klasse for rytterbuer.
Avstemming:

 • Beholde reglene som de er i dag: 11
 • For forslaget om å forby glassfiberbuer: 5
 • Nøytrale: 4

Forslag 2: Toxofil trykkes i A4-format. Ikke A5 som i dag.

Begrunnelse: NL’s økonomi er for tiden god. En utgivelse i A4 format vil øke kvaliteten på bl.a bilder. NL  hadde en flott utgivelse i A¤-format i 2008.
Medlemmene fortjener et fint og godt medlemsblad.

Avstemming:

 • For: 19
 • Kontra: 0

Forslag 3: Kontigenten for medlemmer under 16 år (alenemedlemmer) settes til halve av voksen.

Begrunnelse: Vi har et fåtall «enslige» under 16 år som er alene hovedmedlem.

Tatt under punktet om kontingent. Se over.

Forslag 4: NM 3D Jakt avvikles.

Begrunnelse: NM 3D Jakt 2013 ble avviklet med kun 22 skyttere. Et fåtall historiske skyttere var påmeldt, og mesterskapet ble dominert av «tradskyttere» som hadde funnet frem trebuen etter «vårjakta».
Laugen BS ønsker ikke å arrangere NM i 2014, og ser at kanskje ikke behovet er der.

Avstemming:

 • For: 19
 • Kontra: 0

Enighet om at det er synd, men at det pr i dag ikke er kapasitet/tid/nok interesse til å avholde 3 NM pr år.

Forslag 5: NM Historisk ute.
NM Historisk Utendørs skal bestå av minimum 3 «grener»:

 • Historisk Runde som basis.
 • Jaktløype.
 • Langhold i en eller annen form (minimum 50 meter).

Begrunnelse: En Norgesmester i presisjon bør beherske flere presisjonsøvelser.
Diskusjon rundt om det bør/skal presiseres hvilke grener/øvelser NM konkurransen i presisjon skal inneholde, eller om det skal være litt mer frihet for hver enkelt arrangør til hvilke konkurranser som velges så lenge allsidigheten til skytteren settes på prøve. Skal historisk runde beholdes som konkurranseform, eller skal det åpnes for at denne kan fjernes, da det er den minst publikumsvennelige/spennende konkurranseformen vi har som del av NM programmet. Lagt vekt på at det er viktig at en konkurranse holdes fast slik at det gir muligheter for sammenlikning. Det er også bestemt at NL-vandreplaketten skal gå til vinneren av historisk runde.
Avstemming:

 • For: 14
 • Kontra: 3
 • Nøytral: 1

Forslag 6:  Artilleri- skyting på NM.
Artilleriskytingen fjernes fra NM-programmet.
Begrunnelse: Vi får bedre tid til å gjennomføre lengdeskyting.        
Forslaget trekkes da det ikke står noe sted at NM programmet SKAL inneholde artilleriskyting

Forslag 7: « NL-manual»
Foreslår at det settes ned en gruppe/komite som utarbeider et forslag til «NL-manual», som inneholde artikler om:  Bue- og pilmaking, strengmaking, kogger o.l., historiske buer/piler, historisk bekledning og regler for historisk bueskyting.
Bidragsytere ser jeg kan være NL-medlemmer, da mye kunnskap er samlet i medlemsmassen.
Avstemming:

 • For: 18
 • Kontra: 1

Opprettelse av komiteer i NL:
Eksisterende komiteer:

 • Draktkomitee (2 stk.)                                                                          Are Onstad og Per Onsrud.

Tuva Hoen og Vibeke Hanvold Larsen trer inn i draktkomiteen sammen med Are og Per.

 • Redaksjonskomitee/Toxofil. (3 stk.)                                                 Ivar , Ingar og Vibeke.
 • Lengdeskytingskomitee.                                                                     Bjørnar Burdahl, Are Onstad,

Daniel Taralrud, Nils Torske,
Oddbjørn Fritzøe, Bjørnar
Rønningen.

 • Arrangementskomite for Innendørs NM.                                         Ingar og Trond Kvitnes.

Forslag til nye komiteer   i NL:                                               

 • Premiekomitee. (2 stk.)    
 • «Buemakerseminar»-komitee.
 • Arr.komite for pil og bue – kåring under NM.

Styret vurderer videre fortløpende behov for komiteer

Forslag 8
(Forslagsstiller Tuva Hoen)
Det bør være faste regler for hvilke avstander damer senior skal skyte på under konkurranser i regi av Norsk langbuelag. Det har vært sedvane at damer har skutt samme avstand som herrer i historisk runde både ute og inne. På øvelsene langhold og jaktsti har damer skutt med juniorene. Bør denne sedvanen fastsettes i regelverket slik at det ikke kan være noen tvil eller bør det gjøres ennå enklere  være likt for alle grenene?

Begrunnelse: Jeg har lest gjennom reglene og finner ikke at det er regler for når kvinneklassen skal skyte på samme avstand som junior eller herrer senior. Det var noe forvirring omkring dette i den gruppen jeg gikk med under jaktstien på årets ute NM. Når det ser ut til at avstanden kvinneklassen skal skyte fra bygger på uskrevet sedvane tjener det ingen noen og kan lede til forvirring. Etter min mening vil det enkleste være om det var fast at kvinner alltid skyter på lik linje med senior herrer, men jeg har med vilje formulert forslaget slik at det åpner for flere løsninger enn denne. Dersom kvinner alltid skyter sammen med herrer kunne det også bli en økt motivasjon for kvinnene å kunne sammenligne seg direkte med herrene uten å ta med i beregningen at de i noen øvelser har skutt på enklere avstander. Jeg er klar over at regelverket slik det ser ut per i dag ikke krever at ute presisjonsdelen av NM skal innholde andre øvelser enn historisk runde, men det ser ut til at NM utendørs med både jaktsti, langhold og eventuelt hurtigskyting er på vei inn.

Avstemming:

 • For: 18
 • Kontra: 0

Forslag 9
(Forslagsstiller Are Onstad)
Endringsforslag vedtekter

§9
Styret består av leder og minimum 4 styremedlemmer og varamedlemmer

Foreslås endret til:
Styret består av leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.

Begrunnelse:
Jeg mener at fem personer i styret og to varamedlemmer er et unødvendig stort styre for NL. Min erfaring er at det ofte er en liten kjerne som driver foreningen med resten av styret som et vedheng, langt fra alltid aktive. I forbindelse med flere årsmøter har det vært vrient å få fylt opp antallet plasser i styret. Derfor foreslår jeg å redusere styret.

Avstemming:

 • For: 19
 • Kontra: 0

Forslag 10
§1

For å fremme denne målsettingen vil foreningen:
f) Utgi årlig medlemsblad

f) foreslås fjernet og g) rykke opp som ny f)

Begrunnelse:
b) Utgi medlemsbladet Toxofil minst to ganger pr.år.
dekker allerede behovet når det gjelder medlemsblad.

Avstemming:

 • For: 18
 • Kontra: 0

Forslag 11
(Forslagstiller Lengdekommiteen v/Bjørnar Burdahl)
Det konkurreres i 3 klasser : buer opp til 35 pund, buer opp til 50 pund og fri vektklasse.
Pilene som skal brukes kan være maksimalt 1 tomme lenger enn den trekklengden som buen skal trekkes til under målingen. (Det vil si: en bue som er 50 pund ved 27 tommers trekklengde, kan skytes med max 28 tommer lange piler.) Trekklengden måles fra bunnen av pilens nokk og til buens rygg. (utsiden av grepet/ siden som vender vekk fra skytteren)
Skytterne må selv sørge for at buen og pilene blir målt og merket på målestasjonen før konkurransen. ( stasjonen vil være på plass både lørdag og søndag)
Deltakerne kan stille i kun 1 vektklasse, i tillegg til krigspilklasse. (standardpil)
Det skytes 2 omganger og 6 piler i hver omgang.
Skytterne får utdelt en merkepinne med deltakernummer, og må selv finne sin lengstskutte pil og påse at den blir målt.
Begrunnelse:
HVEM SOM HELST KAN NÅ VINNE fordi det ikke lenger er nødvendig å være råsterk. Det som må til er en effektiv bue og piler som passer til buen.
Diskusjon rundt konsekvensene av dette. Hva innebærer denne klasseinndelingen basert på dravekt på buen kontra dagens kjønnsinndeling.
Klar forutsetning av måling av utstyr må foregå på en mer ryddig og organisert måte enn på NM i 2013. Det må være x ant personer som har dette som oppgave, tilsvarende den ordinære utstyrskontrollen pr i dag.

Avstemming:

 • For: 18
 • Kontra: 0
 • Valg

Leder: Ingar Abrahamsen
Sekretær: Vibeke Hanvold Larsen
Kasserer: Lars Hoen
Alle enstemmig valgt, uten motkandidater.
Varamedlem: Bjørnar Rønningen
Enstemmig valgt
Valgkomitè: Are Onstad og Per Onsrud
Revisjon av regnskap: Dag Sunde

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.